عبارت علمی شماره پنج


نوزادان علائم اخلاقی را حتی قبل از انکه تجربه زندگی طولانی مدتی در دنیا داشته باشند از خود بروز میدهند.

تحقیقات اخیر اخلاق نوزادان نشان میدهد که، نوزادانی که سنشان از چهارده ماهگی شروع میشود، به شکلی خود به خودی بدون انتظار هیچ پاداشی به دیگران کمک میکنند (Warneken & Tomasello, 2007).

در تحقیقات اخلاق نوزادان در دهه گذشته انفجار عظیمی رخ داده است. تحقیقات تجربی نشاد داده است که نوزادان از قبل به شکلی ذاتی تمایل به کمک به دیگران را بروز میدهند.

آزمایش اخیر عروسکی نوزادان را در نظر بگیرید:

یکی از عروسکهای خیمه شب بازی کمک میکند (به عنوان یک فرد) . عروسک دیگر (به عنوان یک فرد متفاوت) مانع میشود. نوزادان رفتار مساعدتی و غیر مساعدتی را مشاهده میکنند. نوزادان حدودا سه ماهه واکنشهای متفاوتی به رفتار این عروسکها نشان میدهند.

نوزادان شش ماهه نیز نسبت به کسانی که به دیگران کمک میکنند واکنش مثبتی نشان میدهند. در 18 ماهگی کودکان به شکلی خود به خودی به دیگران جهت رسیدن به اهدافشان کمک میکنند.

این رفتارهای اجتماعی در کودکان حدودا دوساله نیز بروز میکند.

بر خلاف محبوبیتش، این فکر که انسان خودخواه به دنیا آمده است و بعد به تدریج با آموزه های دینی، اخلاقی میشود فاقد شواهد و مدارک است. به عنوان مثال در یک مجموعه از آزمایشات، زمانی که شخصی در رسیدن به یک شی ناموفق میشود بیشتر نوزادان دوستدار کمک آن شی را به او تحویل میدهند. حتی نوزادان 14 ماهه به قصد کمک حرکت میکنند. به طور متوسط، در آزمایشات تجربی شش و نه صدم ثانیه طول میکشد تا کودکان به دیگران کمک کنند. توسعه رفتارهای اخلاقی از سنین بسیار کم این حقیقت را روشن میسازد که چرا دین و جهان بینی برای ظهور اخلاق ضرورتی ندارد. همکاری، قضاوت اخلاقی، عدالت طلبی، ارزیابی اجتماعی و کمک خود به خودی به دیگران، اموری ذاتی و جهانی هستند

عبارت شماره سه
Main Page

منابع

 • Banerjee, K., & Bloom, P. (2017). You get what you give: Children's karmic bargaining. Developmental Science, 20(5). PDf
 • Cummins, D.D. (1996). Evidence for the innateness of deontic reasoning. Mind and Language, 11, 160–190. PDf
 • Cummins, D.D. (1996). Evidence of deontic reasoning in 3- and 4-year-olds. Memory and Cognition, 24, 823–29.
 • Engelmann, J. M., Herrmann, E., Rapp, D., & Tomasello, M. (2016). Young children (sometimes) do the right thing even when their peers do not. Cognitive Development, 39, 86-92. PDf
 • Fehr, E., Bernhard, H., & Rockenbach, B. (2008). Egalitarianism in young children. Nature454(7208), 1079-1083. PDf
 • Feiman, R., Carey, S., & Cushman, F. (2015). Infants’ representations of others’ goals: Representing approach over avoidance. Cognition, 136, 204-214.PDF
 • Hamlin, J. K., Wynn, K., & Bloom, P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. Nature, 450, 557-559. PDF
 • Hamlin, J.K., Wynn, K., & Bloom, P. (2010). Three-month-olds show a negativity bias in their social evaluations. Developmental Science, 13(6), 923-929. PDF
 • Hardecker, S., & Tomasello, M. (2017). From imitation to implementation: How two‐and three‐year‐old children learn to enforce social norms. British Journal of Developmental Psychology, 35(2), 237-248. PDF
 • Heiphetz, L., Lane, J. D., Waytz, A., & Young, L. L. (2018). My mind, your mind, and God's mind: How children and adults conceive of different agents’ moral beliefs. British Journal of Developmental Psychology.PDF
 • Heiphetz, L., Gelman, S. A., & Young, L. L. (2017). The perceived stability and biological basis of religious beliefs, factual beliefs, and opinions. Journal of Experimental Child Psychology, 156, 82-98.PDF
 • Heiphetz, L., Lane, J. D., Waytz, A., & Young, L. L. (2015). How Children and Adults Represent God's Mind. Cognitive science.PDF
 • Heiphetz, L., Spelke, E. S., & Young, L. L. (2015). In the name of God - How children and adults judge agents who act for religious versus secular reasons. Cognition, 144, 134-149.PDF
 • Hepach, R., Haberl, K., Lambert, S., & Tomasello, M. (2017). Toddlers help anonymously. Infancy, 22(1), 130-145.PDF
 • Hepach, R., Kante, N., & Tomasello, M. (2017). Toddlers help a peer. Child Development, 88(5), 1642-1652.PDF
 • Leslie, A.M., Knobe, J., & Cohen, A. (2006). Acting intentionally and the side-effect effect: 'Theory of mind' and moral judgment. Psychological Science17,421–427. PDf
 • Leslie, A.M., Mallon, R., & DiCorcia, J.A. (2006). Transgressors, victims, and cry babies: Is basic moral judgment spared in autism? Social Neuroscience1 (3), 270 – 283. PDF
 • McAuliffe, K., Blake, P. R., Steinbeis, N., & Warneken, F. (2017). The developmental foundations of human fairness. Nature Human Behaviour, 1(2), 0042. PDF
 • Riedl, K., Jensen, K., Call, J., & Tomasello, M. (2015). Restorative justice in children. Current Biology, 25(13), 1731-1735.PDF
 • Rossano, F., Fiedler, L., & Tomasello, M. (2015). Preschoolers’ understanding of the role of communication and cooperation in establishing property rights. Developmental psychology, 51(2), 176.PDF
 • Tasimi, A., & Young, L. (2016). Memories of good deeds past- the reinforcing power of prosocial behavior in children. Journal of Experimental Child Psychology, 147, 159-166. PDF
 • Tomasello, M., & Gonzalez-Cabrera, I. (2017). The role of ontogeny in the evolution of human cooperation. Human Nature, 28(3), 274-288. PDF
 • Ulber, J., Hamann, K., & Tomasello, M. (2017). Young children, but not chimpanzees, are averse to disadvantageous and advantageous inequities. Journal of Experimental Child Psychology, 155, 48-66.PDF
 • Ulber, J., Hamann, K., & Tomasello, M. (2015). How 18-and 24-month-old peers divide resources among themselves. Journal of experimental child psychology, 140, 228-244.PDF
 • Vaish, A., Herrmann, E., Markmann, C., & Tomasello, M. (2016). Preschoolers value those who sanction non-cooperators. Cognition, 153, 43-51. PDF
 • Vogelsang, M., & Tomasello, M. (2016). Giving is nicer than taking: Preschoolers reciprocate based on the social intentions of the distributor. PLoS One, 11(1)- e0147539. PDF
 • Warneken, F. (2016). Insights into the biological foundation of human altruistic sentiments. Current Opinion in Psychology, 7, 51-56. PDF
 • Warneken, F. (2013). The development of altruistic behavior: Helping in children and chimpanzees. Social Research, 80(2), 431-442. PDF
 • Warneken, F. (2013). Young children proactively remedy unnoticed accidents. Cognition, 126(1), 101-108. PDF
 • Warneken, F. , Hare, B., Melis, A.P., Hanus, D., & Tomasello, M. (2007). Spontaneous altruism by chimpanzees and young children. PLoS Biology, 5(7), e184. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2006). Altruistic helping in human infants and young chimpanzees. Science311(5765), 1301-1303. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2007). Helping and cooperation at 14 months of age. Infancy, 11(3), 271-294. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2009). Varieties of altruism in children and chimpanzees. Trends in Cognitive Sciences, 13(9), 397-402. PDF
 • Warneken, F., Chen, F., & Tomasello, M. (2006). Cooperative activities in young children and chimpanzees. Child Development, 77 (3), 640-663. PDF
 • Wynn, K., Bloom, P., Jordan, A., Marshall, J., & Sheskin, M. (2017). Not noble savages after all: Limits to early altruism. Current Directions in Psychological Science, 0963721417734875. PDF
The studies linked on this page are accessible via the researchers' websites and other public domain sources. If not linked, those studies are only available via academic journals.

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2018 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.