عبارت علمی شماره دو


اخلاق منحصر به نوع بشر نیست: عناصر آن را میتوان در روابط دیگر حیوانات نیز مشاهده کرد

همدلی، عدالت، روابط متقابل و دیگر رفتارهای اخلاقی قبل از ظهور ادیان بشر در طول میلیونها سال شکل گرفته اند (deWaal, 2013).

بسیاری معتقدند که گونه ما اخلاق را به شکلی انحصاری از خدا یا خدایان دریافت کرده است.آیا اینگونه است؟

قطعا این دیدگاه به شکلی گسترده مورد قبول است، با این حال حقایق این باور نادرست را پشتیبانی نمیکنند.

با مشاهدات دانشمندان، ما شروع به درک این موضوع کرده ایم که انسان یا همان هوموساپینس، تنها یکی از گونه ها در میان انبوه جاندارانی است که ذاتا دارای اخلاق است.

تعاملات اجتماعی پستانداران دبگر بغییر از انسان را در نظر بگیرید، بیش از 90 درصد این تعاملات بیش از انکه رقابتی و واگرایانه باشد همگرا و تعاونی است.

برخی دیگر از نمونه های رفتار اخلاقی:

 • میمونهای دیانا برای به دست اوردن غذا به هم کمک میکنند.
 • گله ای از فیلها درب محوطه را باز میکنند تا به بزهای کوهی برای فرار کمک کنند.
 • گربه ای به نام لیبی دوست سگ کر و کور خود را هدایت میکند تا از موانع گذر کرده و به غذا برسد
 • زمانی که موشی در قفس مشاهده میکند که در نتیجه فشار اهرمی که او را به غذا میرساند به موش قفس کناری شوک الکتریکی وارد میشود دیگر اهرم را فشار نمیدهد.

همانطور که اشاره شد رفتار شناس مارک بکوف خاطر نشان میکند که : ما تنها ساکنین عرصه اخلاق نیستیم.

کمک، همکاری و مراقبت صفات منحصر به فرد مخصوص انسان که ان را از متون مقدس و خدایانان به دست اورده باشد نیستند. نزدیکترین خویشاوندان ما شامپانزهها ( که 98 درصد از ژنهایمان با هم مشترک است) نیز همین ویژگیهای رفتاری را نشان میدهند. چنین ویزگیهای به اشتراک گذاری شده و تکامل یافته در یک نسب فنوژنتیک با هم یکی میشوند.

این ویژگیها حتی در گونه های که دور از ما در درخت تکاملی جای میگیرند نیز مشاهده شده است.

عبارت شماره یک
عبارت شماره سه

منابع

 • Aureli, F., & de Waal, F. B. M. (Eds.). (2000). Natural conflict resolution. Berkeley: University of California Press. 
 • Axelrod, R., & Hamilton, W. (1981). The evolution of cooperation. Science, 211, 1390-1396. PDF
 • Brosnan, S. F., & de Waal, F. B. M. (2003). Monkeys reject unequal pay. Nature, 425, 297–299. PDF
 • Chen, K. & Hauser, M.D. (2005). Modeling reciprocation and cooperation in primates: Evidence for a punishing strategy. Journal of Theoretical Biology, 235, 5-12.
 • Church, R. M. (1959). Emotional reactions of rats to the pain of others. Journal of Comparative and Physiological Psychology52(2), 132.
 • Coyte, K.Z., Schluter, J. and Foster, K.R. (2015). The ecology of the microbiome- Networks, competition, and stability. Science 350 (626) 663-666. PDF
 • Crespi, B. J. (2001). The evolution of social behaviour in microorganisms. Trends in Ecology & Evolution, 16(4), 178-183. PDF
 • De Waal, F. B. (2008). Putting the altruism back into altruism: The evolution of empathy. Annual Review of Psychology59, 279-300. PDF
 • De Waal, F. B., Leimgruber, K., & Greenberg, A. R. (2008). Giving is self-rewarding for monkeys. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(36), 13685-13689. PDF
 • Engelmann, J. M., Clift, J. B., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2017). Social disappointment explains chimpanzees' behaviour in the inequity aversion task. Proceedings of the Royal Society - B, 284(1861), 20171502. PDF
 • Engelmann, J. M., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2015). Chimpanzees trust conspecifics to engage in low-cost reciprocity. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282(1801) 20142803. PDF
 • Engelmann, J. M., Herrmann, E., & Tomasello, M. (2016). The effects of being watched on resource acquisition in chimpanzees and human children. Animal cognition, 19(1), 147-151.PDF
 • Grueneisen, S., Duguid, S., Saur, H., & Tomasello, M. (2017). Children, chimpanzees, and bonobos adjust the visibility of their actions for cooperators and competitors. Scientific Reports, 7(1), 8504.PDF
 • Hamilton, W. D. (1963). The evolution of altruistic behavior. The American Naturalist, 97, 354-356. PDF
 • Harcourt, A., & de Waal, F. B. M. (Eds.). (1992). Coalitions and alliances in humans and other animals. Oxford: Oxford University Press.
 • Maynard Smith, J., & Price, G. R. (1973). The logic of animal conflict. Nature, 246, 15-18. PDF
 • Melis, A. P., Engelmann, J. M., & Warneken, F. (2018). Chimpanzee helping is real, not a byproduct. Nature Communications, 9(1), 615. PDF
 • Melis, A., & Tomasello, M. (2013). Chimpanzees’ strategic helping in a collaborative task. Biology Letters, 9, 2013. PDF
 • Melis, A.P., Warneken, F., Jensen, K., Schneider, A.C., Call, J., & Tomasello, M. (2011). Chimpanzees help conspecifics obtain food and non-food items. Proceedings of the Royal Society B, 278(1710), 1405-1413. PDF
 • Meloni, M. (2013). Moralizing biology: The appeal and limits of the new compassionate view of nature. History of the Human Sciences 26 (3), 82-106. PDF
 • Oliveira, N. M., Martinez-Garcia, E., Xavier, J., Durham, W. M., Kolter, R., Kim, W., & Foster, K. R. (2015). Biofilm formation as a response to ecological competition. PLoS Biology, 13(7). PDF
 • Pande, S., Shitut, S., Freund, L., Westermann, M., Bertels, F., Colesie, C., ... & Kost, C. (2015). Metabolic cross-feeding via intercellular nanotubes among bacteria. Nature Communications, 6. PDF
 • Pierce, J., & Bekoff, M. (2012). Wild justice redux: What we know about social justice in animals and why it matters. Social Justice Research, 25(2), 122-139. PDF
 • Range, F., Leitner, K., & Virányi, Z. (2012). The influence of the relationship and motivation on inequity aversion in dogs. Social Justice Research, 25(2).PDF
 • Sussman, R. W., Garber, P. A., & Cheverud, J. M. (2005). Importance of cooperation and affiliation in the evolution of primate sociality. American Journal of Physical Anthropology, 128(1), 84-97. PDF
 • Tomasello, M., & Call, J. (2018). Thirty years of great ape gestures. Animal Cognition, 1-9. PDF
 • Trivers R.L. (1971.) Evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46, 35-57. PDF
 • Trivers, R. L. (1985). Social evolution. Menlo Park, California: Benjamin/ Cummings.
 • Warneken, F. (2013). The development of altruistic behavior: Helping in children and chimpanzees. Social Research, 80(2), 431-442. PDF
 • Warneken, F. (2016). Insights into the biological foundation of human altruistic sentiments. Current Opinion in Psychology, 7, 51-56.PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2006). Altruistic helping in human infants and young chimpanzees. Science, 2006, 1301-1303. PDF
 • Warneken, F., & Tomasello, M. (2009). Varieties of altruism in children and chimpanzees. Trends in Cognitive Sciences, 13(9), 397-402. PDF
 • Warneken, F., Chen, F., & Tomasello, M. (2006). Cooperative activities in young children and chimpanzees. Child Development, 77 (3), 640-663. PDF
 • Wolf, J. B., Howie, J. A., Parkinson, K., Gruenheit, N., Melo, D., Rozen, D., & Thompson, C. R. (2015). Fitness trade-offs result in the illusion of social success. Current Biology, 25(8), 1086-1090.PDF
The studies linked on this page are accessible via the researchers' websites and other public domain sources. If not linked, those studies are only available via academic journals.

Select Language:

English

Español

Français

Deutsch

Português (Brasil)

Português (Europa)

Nederlands

Italiano

Svenska

Русский

Bahasa Indonesia

Český

Türkçe

עברית

فارسی

العَرَبِيةُ‎‎

Norsk

官话Esperanto

More translations
coming soon!

The Brights' Net
P.O. Box 163418
Sacramento, CA 95816 USA

E-mail: the-brights@the-brights.net
To be counted as a Bright, please use the registration form.

Copyright © 2018 The Brights' Network. All rights reserved.

 

Creative Commons License
"the brights" logo by The Brights' Net is licensed under a Creative Commons License.
Based on a work at the-brights.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://the-brights.net.